SymfonyWorld Online 2020 - Internationalize your Symfony application